Skip to content

محصولات چرم مصنوعی

چرم های مصنوعی

دسته بندی: محصولات چرم مصنوعی

محصولات چرم مصنوعی (چرم صنعتی) یکپارچه یا پرداخت برای جایگزین کردن چرم در زمینه‌هایی مانند اثاثه یا لوازم داخلی، لباس، کفش و پارچه و دیگر استفاده‌ها در نظر گرفته شده است.